logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 юни 2005 г.

Българската народна банка уведомява, че със Заповед от 14.06.2005 г. на управителя на Българската народна банка г-н Иван Искров, на основание чл. 21, ал. 2, т. 2 , във връзка с чл.101, ал. 1 от Закона за банките е отнета лицензията за извършване на банкова дейност на ”Международна банка за търговия и развитие” АД, гр.София, ул. ”Иван Вазов” № 2 поради неплатежоспособност. От доклада и отчетите за финансовото състояние на банката е установено, че стойността на задълженията й е по-голяма от стойността на нейните активи с 19 181 хил. лв.

Извършеният от квесторите преглед на кредитния портфейл е показал, че действителното финансово състояние на ”Международна банка за търговия и развитие” АД е значително по-тежко от докладваното пред централната банка.

Назначените в банката квестори са констатирали, че не съществуват възможности за нейното оздравяване поради неспособността на акционерите й да осигурят в кратък срок необходимите ликвидни капиталови ресурси.

Съгласно заповедта на управителя на БНБ квесторите на “Международна банка за търговия и развитие” АД - Христина Стамова и Цветан Цеков, ще продължат да упражняват своите правомощия до назначаване на синдик на банката.

На основание чл. 22 от Закона за банките Българската народна банка ще отправи искане до Софийски градски съд за откриване на производство по несъстоятелност за “Международна банка за търговия и развитие” АД.

Съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките Фондът за гарантиране на влоговете предприема необходимите действия, за да започне изплащането задълженията на банката към вложителите до гарантирания от закона размер в срок от 45 дни от отнемането на лицензията.

Заповедта на управителя на БНБ можете да намерите на интернет страницата на банката: www.bnb.bg, рубрика Пресцентър.