logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 май 2005 г.

На 30 май (понеделник) 2005 г. в гр. Варна подуправителят на Българската народна банка Цветан Манчев ще открие конференцията “Финансови услуги в Обединена Европа”, организирана от Икономически и социален съвет. В приветствието са отбелязани основните успехи и предизвикателства, които единният финансов пазар на общността поставя пред банковите услуги в България.

В своето изказване подуправителят Цветан Манчев ще направи обзор на въведените регулации към настоящия момент в областта на банковия надзор, местните и презграничните преводи, електронните платежни инструменти, на създадената правна рамка за извънсъдебно решаване на платежни спорове - Помирителна комисия, както и на въведените европейски регулации по отношение на платежните системи.

На конференцията подуправителят Цветан Манчев ще начертае предстоящите задачи за подготовката на страната до датата на членството, а именно:

1. Единен лиценз, който ще съдейства за свободното предоставяне на финансови услуги в рамките на цялата общност. Така кредитните институции, получили лиценз в държава - членка по седалище, могат чрез създаване на клонове на територията на общността да извършват всяка от дейностите, разрешени на кредитни институции.

2. Надзор от държавата - членка по седалище

Надзорът от държавата - членка по седалище, се осъществява чрез постигане на основна хармонизация, въвеждането на единен лиценз и взаимното признаване на системите за банков надзор.

3. Нов режим на ликвидацията и оздравяването на кредитните институции

Предстои въвеждането на нов режим на оздравяването и ликвидацията на кредитните институции.

4. Финансови обезпечения

До датата на членство на Република България в ЕС (01.01.2007 г.) ще бъде въведена в българското законодателство Директива 2002/47/ЕО за споразуменията за финансово обезпечение. Директивата предвижда установяване на минимални общи изисквания за финансовите обезпечения в рамките на ЕС и въвеждане на единен правен режим по отношение на ценните книжа и парите по сметка, използвани като обезпечения.

5. Финансови конгломерати

До датата на членство на Република България в ЕС (01.01.2007 г.) ще бъде въведена в българското законодателство Директива 2002/87/ЕО за благоразумен надзор върху кредитните институции, застрахователните дружества и инвестиционните посредници във финансов конгломерат.

6. Мерки срещу използване банковата система за пране на пари и финансиране на тероризма

7. Платежни системи

Предвиждат се значителни промени, свързани с кредитните трансфери, транспониране и прилагане на указанията на Европейски банков стандарт EBS602 V1 – Електронен индикатор на плащания (е-РІ) в областта на картите и други.

Пълното изказване на подуправителя, ръководещ управление “Емисионно” Цветан Манчев, ще можете на намерите на 30 май (понеделник) 2005 г. в Интернет страницата на БНБ.