logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 май 2005 г.

Във връзка с допуснати многобройни нарушения на Закона за банките и актовете за прилагането му, както и поради продължителна и непреодоляна правна неяснота по отношение на легитимното ръководство на „Международна банка за търговия и развитие” АД, гр.София, ул. “Иван Вазов” № 2, подуправителят на Българската народна банка и ръководител на управление “Банков надзор” г-жа Емилия Миланова със Заповед № РД 22 – 0984 от 28.05.2005 г., на основание чл. 65, ал. 2, т. 14 от Закона за банките назначи за квестори в тази банка за срок от 3 месеца лицата:

Христина Иванова Стамова и Цветан Петров Цеков.

Съгласно чл. 71, ал. 1 от Закона за банките, с назначаването на квестори всички правомощия на Надзорния и Управителния съвет на банката са преустановени и се упражняват от квесторите.

На квесторите е възложена задача да изяснят възможностите за оздравяване на банката и увеличаване на капитала й, както и да изготвят и представят пред БНБ подробен отчет за нейното финансово състояние.

„Международна банка за търговия и развитие” АД е една от най-малките банки в България и промяната в управлението й чрез назначаването на квесторите по никакъв начин не би могло да наруши нормалното функциониране на банковата и финансова система на страната.

Заповедта за назначаването на квесторите подлежи на незабавно изпълнение.