logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 май 2005 г.

На основание чл. 19б, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за банките и чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Алианц България Холдинг” АД при участие в увеличението на капитала на ТБ “Алианц България” АД да запази разрешените му до 80 на сто от акциите с право на глас, а заедно със свързаните с него акционери ЗПАД “Алианц България” и ЗАД “Енергия” да притежава общо 100 на сто от тези акции.