logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 май 2005 г.

На основание чл. 19, ал. 4, т. 4, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 10 и чл. 101, ал. 1, предложение първо от Закона за банките, чл. 36, ал. 2 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, чл. 4, ал. 2 от Наредба № 16 на БНБ за плащанията с банкови карти и чл. 37 от Закона за административното производство управителят на БНБ Иван Искров издаде разрешение на “Емпорики Банк - България” ЕАД, София, да разшири обхвата на дейността си и да извършва сделки по чл. 1, ал. 2, т. 10 от Закона за банките, представляващи “издаване и управление на банкови карти”.