logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 май 2005 г.

БНБ ОТКРИ ТРЕТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ ОТ БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ

“ИКОНОМИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ”

Днес, 16 май 2005г. се откри Третата годишна конференция на централните банки на Балканските държави, организирана от Българската народна банка в хотел “Азалия”, курортен комплекс “Св. Св. Константин и Елена”, Варна, която ще продължи и на 17 май.

При откриването на форума участниците бяха приветствани от подуправителя на БНБ Божидар Кабакчиев, който подчерта основната цел на конференцията – да се установят контакти между експертите на националните централни банки и академичната общност от различни държави в областта на макроикономическото моделиране и прогнозиране, на базата на които изследователите да обменят информация за развитието на моделирането, както и съвети за усъвършенстване на самите модели.

Почетен лектор на конференцията е г-н Фредерик Демерс, експерт-иконометрик от централната банка на Канада. В своя доклад той направи исторически преглед на развитието на макроикономическото моделиране в централната банка на Канада, фокусира вниманието и върху най-новите тенденции в тази област, а именно разработването на повече от два алтернативни модела за анализ (прогнозиране) на дадена макроикономическа променлива, след което окончателната прогноза се получава на база осредняване на резултатите от различните оценки на моделите.

С цел да се получат ценни съвети и критични бележки от участниците в конференцията експерти от БНБ и АИАП представиха различните макроикономически модели за краткосрочно и средносрочно прогнозиране, които се прилагат към момента от двете институции. В доклада на Биляна Давидовска-Стоянова от националната банка на Македония най-ясно бяха представени проблемите, с които се сблъскват експертите при разработването на модели за анализ и прогнозиране, а именно – кои теоретични модели най-добре се съгласуват със статистическата информация на нашите страни, кои са най-подходящите променливи, които да бъдат включени в моделите, как да се избере най-добър подход за преодоляване на недостатъчността в базата от статистически данни, която се използва като основа на емпиричните оценки.

Кристоф Планас от Обединения изследователски център на Европейската комисия, проф. Георги Чобанов, заместник-ректор на Софийския университет, и Ксавиер Перез от университета в Севиля представиха научните си разработки върху различни аналитични подходи, модели и набори от икономически променливи, необходими за изработването на макроикономически прогнози. В първия ден от конференцията с доклад участва и експерт на Австрийската централна банка. Дискусията повдигна много спорове и въпроси от изключително важно значение с оглед бъдещата работа на експертите върху разработването на макроикономически модели.