logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 май 2005 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за банките и чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “БАНКА ПИРЕОС” АД (PIRAEUS BANK S.A.), Атина, да придобие пряко обикновени поименни акции с право на глас от капитала на “ЕВРОБАНК” АД, София, в резултат на което да притежава 99.66 на сто от общия брой акции на “ЕВРОБАНК” АД.