logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 април 2005 г.

На основание чл. 19б, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за банките и чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Интернешънъл Хоспитал Сървис Ко” Лтд., Япония, при участие в увеличението на капитала на “Токуда Банк” АД, гр. Пловдив да придобие акциите с право на глас от увеличението и по този начин да притежава общо до 95.823 на сто от увеличения капитал на банката.