logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 април 2005 г.

На 21 април 2005 г. УС на Българската народна банка прие промени в Наредба № 8 за капиталовата адекватност на банките, Наредба № 9 за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка и Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ. С тези промени се неутрализират екстремално високите темпове на нарастване на кредита за частния сектор, реализирани през последната седмица на месец март, като чрез промяна в отделните тримесечия на разрешените темпове на нарастване се дава възможност на търговските банки по-плавно да се приспособят към промяната. Целият пакет от промени продължава започнатата през 2004 г. политика на стабилизация на темповете на нарастване на кредита за частния сектор до умерено равнище, което може да бъде поддържано в средносрочен период, без да се застрашава финансовата стабилност.

Конкретно промените в наредбите са, както следва:

Промени в Наредба № 21 на БНБ

• Запазва се като база за отчитане на кредитния растеж размерът на кредитния портфейл към 31 март 2005 г. Особеното е, че за банките, при които общият размер на предоставени кредити към 31 март 2005 г. е по-голям с повече от 4% в сравнение с размера към 28 февруари 2005 г., за база се приема размерът към 28 февруари 2005 г., увеличен с 4%.

• Въвежда се дневно отчитане на размера на кредитите, както и на данните, необходими за изчислението на отношението от сбора на предоставените от банките кредити и рисковопретеглените приравнени на балансови активи задбалансови позиции, намален с размера на собствения им капитал към привлечените от тях средства от лица, различни от банки и небанкови финансови институции.

• Определеният от централната банка тримесечен темп на нарастване се изчислява като нарастване на средноаритметичната величина от стойностите на кредита в края на всеки работен ден.

• Определените средни темпове на нарастване са:

5 на сто за период три месеца;

12.5 на сто за период шест месеца;

17.5 на сто за период девет месеца;

23 на сто за период дванадесет месеца.

• Изразени в темпове на нарастване в края на периода определените темпове са:

10 на сто за период три месеца;

15 на сто за период шест месеца;

20 на сто за период девет месеца;

26 на сто за период дванадесет месеца.

Определеният по-висок темп на нарастване през първото тримесечие от действието на регулацията дава възможност на търговските банки по-плавно да влязат в регулация след реализираните екстремално високи темпове на нарастване през месец март.

Промени в Наредба № 8 на БНБ

Изключване на текущата печалба от капитала на търговските банки при изчисляване на капиталовата база. В момента регулацията разрешава в средата на годината одитираната печалба от текущата година да бъде включена в капиталовата база. С тази промяна ще се изключи напълно възможността печалбата от текущата година да се използва като капиталова подкрепа за поддържане на кредитната активност на търговските банки.

Въвеждане на месечна отчетност за капиталовата адекватност. Месечното отчитане на капиталова адекватност ще даде по навременна информация на БНБ за по-добро следене на този показател.

Промени в Наредба № 9 на БНБ

Премахва се възможността класифицирани активи да се прекласифицират в по-ниска рискова група веднага след отпадане на основанието за прекласификация. Възстановява се старата регулация, която бе в действие до края на 2002 г., като се въвежда 6-месечен период след изтичането, на който класифицирани активи да могат да се прекласифицират. През този период длъжникът ще трябва да покаже, че устойчиво е подобрил способността си да обслужва кредита.

Промените в наредбите влизат в сила три дни след публикуването им в държавен вестник.

Българската народна банка си запазва правото да приеме допълнителни мерки с цел постигането на балансирано и устойчиво нарастване на кредита за частния сектор.