logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 април 2005 г.

На основание чл. 19, ал. 5, т. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 26 и чл. 27, ал. 2 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Евробанк” АД да придобие пряко и самостоятелно до 30% от капитала на небанково дружество в процес на учредяване – “Трансинвестмънт” АДСИЦ, а заедно със свързаното с нея лице “Петрол Холдинг” АД да притежава общо 100% от капитала на това дружество.