logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 април 2005 г.

На основание чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 19б, ал. 1 и чл. 19, ал. 1 от Закона за банките и чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Химимпорт” АД при участие в увеличението на капитала на “Централна кооперативна банка” АД (ЦКБ) да притежава пряко и самостоятелно 5 % от акциите с право на глас в капитала на банката и косвено чрез дъщерното си дружество “ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт” ЕАД – 67.438 % от акциите с право на глас. Заедно с останалите свързани с “Химимпорт” АД лица – “Хим Инвест Институт”, Лихтенщайн, ПОАД “ЦКБ Сила” и ЗАД “Армеец” – участието на “Химимпорт” АД се разрешава да достигне общо 82.925 на сто от регистрирания капитал на ЦКБ.

На основание чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Закона за банките и чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, г-жа Миланова издаде разрешение на “ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт” ЕАД да притежава пряко и самостоятелно до 67.438 на сто от акциите с право на глас в капитала на “Централна кооперативна банка” АД, а заедно със свързаните с дружеството лица “Химимпорт” АД, “Хим Инвест Институт”, Лихтенщайн, ПОАД “ЦКБ Сила” и ЗАД “Армеец” да участва в притежаването на общ акционерен дял от 82.925 на сто от регистрирания капитал на “Централна кооперативна банка” АД.