logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 април 2005 г.

УС на БНБ на свое редовно заседание прие пакет от документи във връзка с подготовката на БНБ за членство в Европейската система от централни банки.

С подписването на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз управителят на БНБ ще участва в заседанията на Генералния съвет на ЕЦБ със статут на наблюдател, а експертите от БНБ ще участват като наблюдатели в работата на комитетите на ЕСЦБ.

Своевременната подготовка на служителите на БНБ за пълноценно участие в структурите на ЕЦБ и ЕСЦБ, както и подготовката на централната банка за успешно функциониране в рамките на ЕСЦБ ще окаже съществено влияние върху дейността на БНБ. В тази връзка УС на БНБ прие пакет от документи, очертаващи основните ангажименти, които БНБ и съответните й структурни звена трябва да изпълняват във връзка с членството в ЕСЦБ, както и непосредствените задачи, дейности и срокове, в които те трябва да се осъществят, с оглед пълноценно интегриране на банката най-напред в ЕСЦБ, а в последствие и в Евросистемата. В документите е обърнато специално внимание на институционалните ангажименти на БНБ, свързани с участието на управителя в заседанията на Генералния и Управителния съвет на ЕЦБ и участието на представители на БНБ в комитетите на ЕСЦБ. Формулирани са и задачите в ключовите области от дейността на централната банка като: управлението на международните валутни резерви, касовата дейност, платежната система, статистиката. Специално внимание е отделено и на задачите, свързани с подготовката и успешното функциониране в рамките на Валутен механизъм ІІ.