logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

7 април 2005 г.

УС на БНБ прие Наредба № 13 на БНБ за прилагане на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове. Концепцията за международен номер на банкова сметка, или както е популярен чрез съкращението IBAN, е разработена от Европейския комитет за банкови стандарти (ЕCBS) и кодифицирана в Стандарт ECBS 204/август 2003 г. Стандартът е разработен съвместно с ЕCBS и Международната организация по стандартизация (ISO) и е международно признат стандарт ISO 13616. Този стандарт е приет от Българския комитет по стандартизация като стандарт БДС ISO 13616:2004 Международен номер на банкова сметка (IBAN) на Българския институт по стандартизация.

IBAN е международен идентификатор на банкова сметка при финансова институция, за осъществяване на презгранични преводи. Посредством стандарта се създават условия за пълно автоматизиране на процеса на осъществяване на клиентски плащания (STP – Straight Through Processing) с минимални промени в местните платежни системи.

Според изискванията на стандарта към номера на банковата сметка се добавят код на страната и контролни числа. Кодът на страната идентифицира държавата, в която е издаден съответния IBAN, както и националната система за банкови сметки, която ще се използва за дешифрирарнето на номера на сметката, съдържаща се в IBAN.

Използването на стандарта спомага за:

1. Намаляване на ръчната намеса в обработката на обменяната по електронен път информация между и в рамките на отделните индустрии;

2. Увеличаване степента на доверие посредством увеличаване на точността на предоставяната информация;

3. Създаване на основа за изпълнението на проекта за единна европейска платежна зона – SEPA.

Стратегическата значимост от въвеждането на IBAN за вътрешни и международни плащания се основава на следните фактори:

1. Във връзка с предстоящото присъединяване на България към Европейския съюз възниква необходимост от синхронизиране на платежния процес в страната и инфраструктурите за сетълмент на международни разплащания с действащите в Европейския съюз. Една от стъпките в тази насока е необходимостта от въвеждане на международен формат на банкови сметки в националната банкова система, съответстващ на формата, използван от страните от Европейския съюз.

2. Възприемането на стандарта е насърчавано от Европейския съвет по банкови стандарти като стъпка към процеса на стандартизация на автоматизираните плащания от край до край и равнение на салда по сметки. Стандартът е в съответствие с процесите на изграждане на Единната платежна зона.

3. Въвеждането на стандарта в българското банково законодателство го привежда в съответствие с нормативната разпоредба в Регламент 2560/2001 /чл. 5 – Мерки за улесняване на презграничните преводи/. На основата на този регламент от 1 юли 2003 г. институциите в ЕС посочват на извлечения по сметки IBAN заедно с BIC (Bank Identifier Code) на своите клиенти. При презгранично доставяне на стоки и услуги срещу фактура в рамките на Европейския съюз доставчикът, който приема плащане чрез превод, следва да уведомява клиентите си във фактурата за своя IBAN и за BIC на своята банка.

Наредбата влиза в сила от 1 юни 2006 г.