logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 април 2005 г.

На основание чл. 19, ал. 5, т. 1 от Закона за банките и във връзка с чл. 26 и чл. 27, ал. 2 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Българо-американска кредитна банка” АД да придобие самостоятелно пряко до 25 на сто от капитала на небанковото дружество “И Ар Джи Капитал - 1” АДСИЦ, а заедно със свързаните с нея лица “Българо-американски инвестиционен фонд”, САЩ и “Бългериън-америкън пропърти мениджмънт” ЕООД да притежава общо 100% от акциите в капитала на това дружество.