logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 март 2005 г.

На основание чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за банките подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Владимир Иванов Владимиров в качеството му на член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ТБ “Инвестбанк” АД.