logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 март 2005 г.

На основание чл. 19, ал. 5, т. 1 от Закона за банките и във връзка с чл. 26 и чл. 27, ал. 2 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Банка Запад-Изток” АД да придобие самостоятелно пряко участие до 40% от капитала на новоучредяващото се небанково дружество “Европейски Югоизточен Фонд Имоти” АДСИЦ.