logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 март 2005 г.

На 24 март 2005 г. Народното събрание на Република България прие на второ четене Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи. Законът бе гласуван единодушно без против и въздържали се.

Основните цели на закона са да осигури стабилността на платежната система и да гарантира правата на участниците в платежния процес и особено на клиентите. В областта на банковото дело, касаещо разплащанията, се преминава от подзаконова към законова регламентация. В нормативния документ са отразени наложени от практиката изисквания, отчитащи международната практика в съответствие с навлизането на нови модерни платежни инструменти.

С приемането на закона се създава основата за финансовата ингеграция на страната в Еврозоната. В областта на разплащанията и платежните системи правната рамка на страната се хармонизира напълно с европейското законодателство и се дава възможнаст на платежната инфраструктура да се интегрира с тази на европейските страни.

Законът влиза в сила шест месеца след обнародването му в Държавен вестник.