logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 март 2005 г.

На основание чл. 19, ал. 5, т. 1 от Закона за банките и във връзка с чл. 26 и чл. 27, ал. 2 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Ейч Ви Би Банк Биохим” АД да придобие самостоятелно пряко дялово участие в размер на 100% от дяловете в капитала на “ХипоФерайнс Имобилиен” ЕООД.