logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 март 2005 г.

Днес, 24 март 2005 г., на свое редовно заседание Управителният съвет на БНБ прие Годишния отчет за дейността на Борика ЕАД и Финансовия отчет на Борика ЕАД за 2004 г.

Сумата на активите на дружеството през 2004 г. нараства на 14 491 хил. лева. Реализираните приходи от Борика ЕАД са в размер на 11 180 хил. лева.

Дружеството приключва годината със счетоводна печалба в размер на 3 753 хил. лева.

УС на БНБ реши неразпределената печалба на Борика ЕАД в размер на 3 300 431.42 лева и част от резервите в размер на 2 589 568.58 лева или общо 5 890 000.00 лева да бъде разпределена като дивидент в полза на БНБ. Това се прави поради продажбата на 64% от картовия оператор и е в съответствие с договорената с търговските банки цена на една акция в размер на 3 904 лева.

УС на БНБ освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2004 г. и възложи на изпълнителния директор на дружеството Александър Матрозов да проведе конкурс до края на април 2005 г. за избор на одитор за 2005 г. и да докладва за резултата от конкурса на общо събрание на акционерите.

На своето заседание УС на БНБ прие уточнените с търговските банки промени в устава на Борика ЕАД.