logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 март 2005 г.

На основание чл. 19, ал. 5, т. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 26 и чл. 27, ал. 2 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Банка ДСК” ЕАД да придобие самостоятелно пряко дялово участие от 50 % в новоучредяващото се небанково дружество “ДСК Меркантил Лизинг” АД, а заедно със свързаното с банката лице “Меркантил Банк” АД, Унгария, да притежава общо 100 % от капитала на дружеството.