logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 март 2005 г.

На основание чл. 19б, ал. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг” АГ, Виена, при участие в увеличението на капитала на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, да придобие всички поименни акции от увеличението на капитала на банката, при което запазва акционерното си участие в размер на 100 процента.