logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 март 2005 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Юнион – Груп” ООД, след като увеличи капитала си до необходимия размер, да придобие допълнително самостоятелно дялово участие в капитала на ТБ “Юнионбанк” АД, като по този начин ще притежава пряко до 29.3 % от този капитал, а заедно със свързаните с дружеството лица - общо пряко и косвено до 77.44 % от капитала на банката.