logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 февруари 2005 г.

На основание чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за банките подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Симеон Томов Славов в качеството му на член на Управителния съвет и изпълнителен директор на “Международна банка за търговия и развитие” АД, гр. София.