logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 февруари 2005 г.

На основание чл. 19, ал. 5, т. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 26 и чл. 27, ал. 2 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Банка ДСК” ЕАД да придобие самостоятелно пряко дялово участие в новоучрeдeното управляващо дружeство “ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ” ЕАД, гр. София, в размер на 66% от капитала на дружеството, а заедно със свързаното с банката лице “ОТП Фонд Мениджмънт Лимитед”, Унгария, да контролира всички акции от този капитал.