logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 февруари 2005 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 23 и чл. 24 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Банк Аустрия Кредитанщалт” АГ, Виена, да придобие пряко 89.92 %, а чрез дъщерното си дружество “Ейч Ви Би Банк Биохим” АД, гр. София - още 9.99 % от акционерния капитал на “Банка Хеброс” АД, гр. Пловдив. По този начин “Банк Аустрия Кредитанщалт” АГ ще има общо пряко и косвено участие до 99.91 на сто от капитала на “Банка Хеброс” АД.