logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 януари 2005 г.

През последните дни Българската народна банка (БНБ) проведе серия от срещи с ръководствата на най-големите търговски банки, които управляват приблизително 70 процента от кредитните портфейли в банковата система на страната. Основните въпроси, които бяха дискутирани, се отнасяха до плановете за развитие на тези търговски банки през настоящата година, предвидените темпове на растеж на техните активи, депозитна база, капитал и кредитен портфейл. БНБ запозна ръководствата на търговските банки със своите очаквания, намерения и цели по отношение на динамиката на кредитната активност през 2005 г. По време на разговорите търговските банки подробно изложиха текущото състояние и намеренията си за развитие и усъвършенстване на системите за анализ, оценка и управление на кредитния риск, които са в основата на активната им кредитна политика.

От дискусиите стана ясно, че обмисляните от БНБ и дискутирани с МВФ мерки, които целят да осигурят умерен растеж на кредита за частния сектор през 2005 г., са в много голяма степен съвместими с бизнес плановете и очакванията на търговските банки.

След получаването и анализирането на декемврийските данни за състоянието на банковата система и динамиката на кредита БНБ ще формира окончателната си позиция за вида и обхвата на мерките, които ще предприеме.

Решенията за нови мерки ще се приемат и оповестяват в съответствие с политиката на централната банка за прозрачност и предвидимост на нейните действия.