logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10 декември 2009 г.

Днес на свое редовно заседание Управителния съвет на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 от 2003 г. за статистиката на платежния баланс.

С измененията се увеличава от 25 000 лв. на 100 000 лв. прагът за предоставяне на статистически форми от гражданите и фирмите при извършване на преводи и плащания от и към чужбина. Промяната на прага е в сила от 1.01.2010 г. и е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно презграничните плащания в рамките на Общността. За предприятията прагът на деклариране на финансови вземания и задължения се изравнява с прага от 50 хиляди лева при деклариране на задължения по търговски сделки.