logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 октомври 2009 г.

На 15 октомври 2009 г. на свое редовно заседание Управителният съвет на БНБ на основание чл. 39 ал. 1 от Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, прие промени в „Тарифа на RINGS” - Приложение № 2 от Правила и процедури за работа на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS.

Промените в тарифата на RINGS са терминологични с цел нейното синхронизиране със Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗУПС) и наредбите по прилагането му. Няма промяна в цените на предлаганите от БНБ платежни услуги.

Съгласно чл. 107 ал. 2 от ЗУПС, годишната такса по т.2.2.2. от тарифата, дължима от оператор за участие в RINGS се променя на годишна такса „за достъп до RINGS”, която операторът дължи „за всяка обслужвана от него система”.

Промените в тарифата на RINGS влизат в сила от 1 ноември 2009 година.