logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 октомври 2009 г.

На свое заседание на 15.10.2009 г. Управителният съвет на БНБ прие Тарифа за таксите на Централния кредитен регистър, в сила от 01.11.2009 г., която отменя досега действащата. Промените са свързани с разширяването обхвата на участниците в регистъра с финансовите институции по смисъла на чл. 3 от ЗКИ (лизингови дружества, недъщерни на банки и други финансови институции), съгласно изискванията на Наредба № 22 на БНБ за Централния кредитен регистър /ДВ бр. 62 от 4 август 2009 г./. Към банковите кредити в Централния кредитен регистър (ЦКР) ще бъдат включени и кредитите, които се отпускат от новите участници - небанкови финансови институции.

В новата тарифа се запазват действащите и в момента цени на услугите в регистъра с цел стимулиране на по-широкото използване на информацията от регистъра за нуждите на банковата система и финансовите институции. Тарифата е публикувана на интернет-страницата на БНБ в раздел Правна рамка.