logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 юли 2009 г.

На 16 юли 2009 г. на свое редовно заседание Управителният съвет на БНБ прие Наредба № 3 за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, Наредба № 13 за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове, Наредба № 16 за лицензиране на платежните институции и операторите на платежни системи. Наредбите влизат в сила от 1 ноември 2009 г. и отразяват промените в нормативната уредба на платежните услуги и съществуващите бизнес практики в областта на плащанията, наложени от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), който влиза в сила от 1 ноември 2009 година.

Наредба № 3 ще отмени настоящата Наредба № 3 от 2005 г. за паричните преводи и платежните системи. Новата Наредба № 3 урежда реда за откриването и воденето на платежни сметки и отчетността по тях, изискванията към платежните операции и към платежните операции чрез използване на платежни карти, както и извършването на сетълмент в Българската народна банка. В новата Наредба № 3 са включени текстовете от настоящата Наредба № 16, свързани с платежните карти. Предвид подробно разписаните в ЗПУПС информационни изисквания при предоставянето на платежни услуги, тези разпоредби не са включени в Наредба № 3, както и коригирането на грешки. Приложенията с образците на платежни документи са включени в указание към Наредбата.

Наредба № 13 ще отмени настоящата Наредба № 13 от 2005 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове. Измененията в Наредба № 13 са свързани с уеднаквяване на терминологията с използваната в ЗПУПС.

Наредба № 16 ще отмени настоящата Наредба № 16 от 2005 г. за електронните платежни инструменти. Новата Наредба № 16 урежда условията и реда за издаване на лиценз и за извършване на дейност като платежна институция, условията и реда за издаване на лиценз и за извършване на дейност като оператор на платежна система, изискванията към предоставяните в БНБ отчети от доставчиците на платежни услуги. В новата Наредба № 16 са включени текстовете от настоящата Наредба № 3, регламентиращи лицензирането на оператор на платежна система и изискванията за отчетност.

* * * * * *

Управителният съвет на БНБ прие и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер.

Измененията в Наредба № 23 на БНБ имат за цел да приведат в съответствие уредбата на процедурата за изплащане на гарантираните размери по влоговете, с измененията на Закона за гарантиране на влоговете в банките, в сила от 12 юни 2009 година. Според тези изменения срокът, в който следва да започване изплащането на гарантираните размери на влоговете беше съкратен от 45 дни на 20 работни дни (чл.23, ал.5 от ЗГВБ), като въведените съкратени срокове хармонизираха процедурата за изплащане с новата европейска регулаторна рамка, както и с други технически въпроси, произтичащи от ЗГВБ.

* * * * * *

Управителният съвет на БНБ прие и Наредба № 22 за Централен кредитен регистър (ЦКР), за да въведе новите изисквания в разпоредбата на чл. 56 от Закона за кредитните институции (ЗКИ). Освен досегашните участници – банки, клонове на чуждестранни банки и дъщерните на банки финансови институции, в обхвата се включват и финансовите институции - недъщерните на банки лизингови дружества и други финансови институции. В резултат на това се разширява обхватът и функционалността на системата и се подобрява информационното осигуряване на банките и небанковите финансови институции за по-прецизна оценка на кредитната задлъжнялост и кредитния риск на кредитополучателите. Разширяването на обхвата и на функционалността позволява на банките и на небанковите финансови институции по-бърз и по-прецизен анализ и оценка на кредитния риск с цел да не се забавя растежа на кредита за реалния сектор.

Това е изключително важна стъпка в посока на подобряване на информираността при вземане на кредитни решения, която за в бъдеще ще допринесе за подобряване на качеството на активите в българската финансова система.