logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 май 2009 г.

БНБ бе домакин на работна среща на Групата за контакти към Комитета на европейските банкови надзорници – CEBS

На 14 и 15 май БНБ бе домакин на редовна работна среща на Групата за контакти, една от трите основни експертни групи към Комитета на европейските банкови надзорници – CEBS.

CEBS е консултативен комитет към Европейската Комисия, съставен от ръководни представители на банковите надзорни органи и централните банки на страните от Европейския съюз. Ролята на комитета е да съветва Комисията по нейно поискване, или по собствена инициатива, по въпроси на изготвянето и въвеждането на правила и стандарти в банковата сфера. С дейността си CEBS допринася за последователно прилагане на директивите на Общността и сближаване на надзорните практики на страните-членки.

В компетенцията на Групата за контакти се включват вътрешно управление, внедряване на Стълб 2 на надзорната рамка, управление на ликвидния риск, оперативно сътрудничество между националните надзорни органи и обмен на информация. Групата също подпомага CEBS за последователното въвеждане на Европейското законодателство и сближаването на надзорните подходи и практики.

Редовните срещи на CEBS са фокусирани върху различни надзорни проблеми и имат за цел разработване и осъвременяване на отделни указания на CEBS в съответната надзорна област, постепенното сближаване на националните надзорни рамки и практики, както и улесняване на навременния обмен на информация между органите за банков надзор на страните членки, повишаване ефективността на тяхната дейност и подобряване състоянието на кредитните институции и банковите групи. Сътрудничеството между надзорните органи от страните-членки и редовните срещи на работните групи към CEBS дават своя принос при вземане от страна на Комитета на решения от общ интерес.

По време на проведената на 14 и 15 май среща на Групата за контакти обсъжданията бяха съсредоточени основно върху международните надзорни колегии и работата на CEBS по изготвяне на указания за тяхното оперативно функциониране, както и 30-те основни препоръки за управление на ликвидния риск, публикувани от комитета през септември 2008 г.