logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 февруари 2009 г.

Днес Управителният съвет на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции. Измененията и допълненията в тези наредби са в посока продължаване на антицикличната политика при регулирането дейността на кредитните институции в България. По този начин се създават по-благоприятни условия за банките да проявят гъвкавост към жизнеспособните си клиенти, изпитващи временни затруднения в условията на утежнена икономическа ситуация.

Промените в Наредба №9 на БНБ имат за цел да улеснят кредитните институции в процеса по договарянето на условията по отпусканите кредити, както и сближаване с международните практики на прилагания досега по-консервативен подход по отношение на класификацията и провизиите срещу загуби от просрочени кредити. Наредбата въвежда минимален праг от 100 000 лв., над който рискова експозиция или съвкупност от рискови експозиции задължително се оценяват и класифицират индивидуално, а под този праг ще могат да се обособяват в портфейли по сходни характеристики. С предложените промени се разширява и обхватът на обезпеченията, като целта на новия режим е да се постигне максимално съответствие с кредитна защита, обхванати в Наредба № 8 на БНБ.

И след настоящите промени по Наредба № 8 и Наредба №9 на БНБ надзорните регулации в България запазват консервативния си характер, което ще позволи на БНБ да продължи въвеждането на допълнителни антициклични мерки при влошаване на състоянието на кредитните пазари.