logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

6 февруари 2009 г.

Днес се проведе заседание на Националния съвет за платежни системи, консултативен орган с представители на Българската народна банка, Министерство на финансите, Асоциация на банките в България и системните оператори, създаден да организира и координира процеса на финансова интеграция на България с еврозоната в областта на платежните системи и изпълнението на проекта за Единна зона за плащания в евро (SEPA). Бяха обсъдени предстоящите действия по изпълнението на приоритетните задачи и възможната времева рамка за развитието на платежните системи и платежни инструменти в България и свързаната с тях нормативна рамка.

БНБ съвместно с банките активно ще работят за успешното реализиране на проекта за присъединяване на БНБ и националната банкова общност към системата за брутен сетълмент в реално време на плащания в евро - TARGET 2. Проектът обхваща изграждане, внедряване и опериране на национален системен компонент на TARGET2 (TARGET2-BNB) и свързаните с това дейности в правен, бизнес и технически аспект, както и с осигуряване среда на осведоменост сред участниците и потребителите на платежни услуги.

Предстои промяна в поднормативната рамка, във връзка с предстоящото приемане на Закона за платежните услуги и платежните системи, имплементиращ в българското законодателство изискванията на Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар. Директивата цели създаването на съвременна и хармонизирана правна рамка на пазарите на платежни услуги в Европейската общност, която да подпомогне развитието на SEPA.

Националният съвет по платежни системи препоръча да продължи съвместната дейност на БНБ, Министерство на финансите, банките и системните оператори във връзка с подготовката за промяна в националния стандарт и платежните инструменти за извършване на клиентски плащания в левове, съгласно изискванията на Европейския платежен съвет, като се запазят настоящите обем и ниво на сигурност на информацията за нуждите на бюджета.