logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 януари 2009 г.

Днес Българска народна банка обяви победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2009 година.

Конкурсът бе обявен в началото на 2008 г. по повод предстоящата тази година 130-годишнина от основаването на БНБ. Право да участват в него имаха студенти, обучаващи се в образователно-квалификационна степен ”бакалавър”, ”магистър” и „доктор”, в специалностите: “Икономика”, “Администрация и управление”, “Право” и “Информатика и компютърни науки”, като крайният срок за подаване на документи беше 1 декември 2008 година. След обстоен преглед на подадените документи, комисията по подбор на кандидатите установи, че спазилите изискванията студенти са 18, като 9 от тях са студенти, обучаващи се в образователно-квалификационна степен ”бакалавър”, останалите 9 са обучаващи се за степен „магистър”. Докторанти не бяха подали документи за конкурса. След преглед, рецензиране и обсъждане на постъпилите документи, комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ избра следните победители в конкурса за 2009 г.:

Евелина Минева Гаврилова – студентка в СУ „Св. Климент Охридски”, обучаваща се за степен „бакалавър”, специалност „Стопанско управление”, представила есе на тема: „Ролята на Централната банка в условия на икономическо възстановяване след природно бедствие”;

Михаил Стайчев Колев - студент в УНСС, обучаващ се за степен „бакалавър”, специалност „Финанси”, представил есе на тема: „Паричната политика спрямо балоните в цените на някои активи”;

Надежда Христова Аргирова – студентка в УНСС, специалност „Финанси”, обучаваща се за степен „магистър”, представила есе на тема: „Паричният съвет в България и международната финансова криза. Настояща ситуация, проблеми и възможни решения”;

Ваня Стефанова Петрова - студентка в УНСС, обучаваща се за степен „магистър”, специалност „Финанси”, представила есе на тема: „Поглед в миналото и в бъдещето на сътрудничеството между централните банки”.

За период от 10 месеца на стипендиантите, обучаващи се в образователно- квалификационна степен „бакалавър” се изплащат 300 лв. месечно, за „магистър” - 500 лв. месечно, а за докторантите стипендията е 700 лв. на месец.

За отпускането на стипендиите Българската народна банка сключва със стипендиантите договор, като част от основните задължения по него са те да завършат образованието си в установения от учебното заведение срок. Съществува възможност те да останат на работа в БНБ за определен период при предлагане на подходяща длъжност.

От 2004 до 2008 г. включително в конкурса са кандидатствали 95 студенти и докторанти, а отпуснатите стипендии са 13 за същия период.