logo
Skip to content

Съобщение относно ред за възлагане на обществени поръчки след 15.06.2020 г. Изтегли PDF (1839 KB)

Списък на обществените поръчки през 2017 г.

Открита процедура • Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за недвижимите имоти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0035


Договаряне без публикуване на обявление за поръчка • Производство и доставка на банкнотна хартия за производство на български банкноти за периода 2018 г. – 2022 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0034


Публично състезание • Следгаранционно сервизно обслужване: поддръжка и ремонт, доставка и подмяна на резервни части, материали и консумативи на служебни автомобили, собственост на БНБ, по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0033


Открита процедура • Доставка на лицензи за програмни продукти от фамилията "MATLAB" (или еквивалент), с включена техническа поддръжка, за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0032


Публично състезание • Абонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) и абонамент за достъп до съдържание на чуждестранни специализирани електронни издания за служителите в Българската народна банка през 2018 г. по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0031


Ограничена процедура • Избор на строител за изграждане на обект „Касов център – гр. Пловдив”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0030


Публично състезание • Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло за служителите на БНБ по 11 обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0029


Публично състезание • Профилактика, сервизно обслужване и ремонтни услуги на вентилационни и климатични инсталации и съоръжения с изтекъл гаранционен срок в сгради на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0028


Открита процедура • Осигуряване на комуникационни услуги за срок от четири години, предоставяни от двама доставчици с независима комуникационна инфраструктура

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0027


Открита процедура • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0026


Публично състезание • Доставка на газьол за промишлени и комунални цели 0.001% S, код по КН 2710 19 43 за Почивна база на БНБ „Иглика“ в гр. Смолян

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0025


Открита процедура за сключване на рамково споразумение • Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0024


Събиране на оферти с обява • Извънгаранционна поддръжка на системата "CA Service Desk Manager" и услуги по допълнителна поддръжка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9067820


Публично състезание • Избор на изпълнител/и по обособени позиции за сервизно абонаментно поддържане на асансьорните уредби и съоръжения в сградите – собственост на БНБ в град София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0023


Публично състезание • Осигуряване на нови версии на програмни продукти Novell, притежавани от БНБ, за период от две години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0022


Открита процедура • Доставка на касови консумативи по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0021


Публично състезание • Следгаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства UPS и статични превключватели STS произведени от Schneider Electric

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0020


Събиране на оферти с обява • Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9067137


Публично състезание • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0019


Открита процедура • Доставка и монтаж на трезорни врати, авариен люк и аварийна врата, доставка на специална армировка, вентилационни модули и кабелни проходи за обект „КЦ на БНБ“ в гр. Пловдив, бул. „Ягодовско шосе № 2“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0018


Събиране на оферти с обява • Софтуерна и хардуерна абонаментна поддръжка на място в режим 7x24 на продукти на Check Point

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9066884


Публично състезание • Избор на консултант по смисъла на чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с изграждане на „Касов център – гр. Пловдив“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0017


Събиране на оферти с обява • Осигуряване на достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа AMADEUS“ (или еквивалент)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9066725


Публично състезание • Осигуряване на нови версии на програмни продукти Novell, притежавани от БНБ, за период от две години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0016


Събиране на оферти с обява • Осигуряване на комуникационни услуги за ползване оборудване за радиовръзка на Българска народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9066035


Събиране на оферти с обява • Осъществяване на невъоръжена физическа охрана в обекти на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9065889


Открита процедура • Производство и доставка на български монети по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0015


Открита процедура • Анализ и оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и инф. системи на БНБ, както и съответствието между ИТ и бизнес целите и процесите съгласно ITIL и/или др. добри практики и стандарти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0014


Публично състезание • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0013


Открита процедура • Развитие и абонаментно обслужване на “Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС)” в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0012


Открита процедура • Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, и на хотелско настаняване при служебни пътувания

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0011


Открита процедура • Доставка с гаранционна поддръжка на офис (печатащи, сканиращи и мултифункционални) устройства, извънгаранционна поддръжка с доставка на резервни части на печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства, марка „Xerox“, и абонаментна сервизна поддръжка на печатна техника „Tally“ за срок от една година в три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0010


Открита процедура • Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка, подмяна и доставка на резервни части, материали и консумативи за служебните автомобили собственост на БНБ марка „Мерцедес Бенц“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0009


Публично състезание • Застраховане на имуществото на Българска народна банка (БНБ), включващо дълготрайни материални активи (ДМА), материални запаси, моторни превозни средства и други застраховки по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0008


Събиране на оферти с обява • Абонамента поддръжка на лицензи за продукти от фирмата Symantec и осигуряване на помощ при възникване на кризи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9062918


Договаряне без предварително обявление • Инвестиционно проектиране на обектите с общо предназначение за изграждане на Касов център на БНБ в гр. Пловдив, бул. „Ягодовско шосе” № 2

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0007


Покана до определени лица • Абонаментна поддръжка, допълнителни услуги и възможност за закупуване допълнителни лицензи за информационна система „Микси“ за срок от две години


Събиране на оферти с обява • Абонамент за достъп до анализи и проучвания в областта на Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) от анализаторска компания за срок от една година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9061901


Публично състезание • Застраховане на служителите на Българска народна банка (БНБ) за срок от една година по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0006


Публично състезание • Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи BPS 1040 BS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0005


Открита процедура • Развитие и абонаментно обслужване на Системата за провеждане на аукциони за ДЦК (АДЦК)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0004


Договаряне без предварително обявление • Достъп до финансова информация по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0003


Пряко договаряне • Групова застраховка срещу рискове, свързани с живота, здравето и работоспособността на служителите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0002


Открита процедура • Преработка на сребърен материал (състоящ се от демонетизирани сребърни монети, сребърни ленти и сребърни заготовки) в стандартни сребърни кюлчета

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0001