logo
Skip to content

Съобщение относно ред за възлагане на обществени поръчки след 15.06.2020 г. Изтегли PDF (1839 KB)

Списък на обществените поръчки през 2014 г.

Ограничена процедура по ЗОП • Предоставяне право на ползване, внедряване, абонаментно обслужване и развитие на интегрирана информационна система за управление на валутните резерви

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0030


Открита процедура по ЗОП • Извънгаранционно поддържане и развитие на страницата на Българската народна банка в интернет

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0029


Публична покана • Абонамент и доставка на определени по списък български и чуждестранни периодични издания на адреси на БНБ в гр. София

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9036908


Открита процедура по ЗОП • Разширена техническа поддръжка на програмен продукт "TurboSwift" върху операционна система AIX и SWIFTNet инфраструктурата на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0028


Публична покана • Провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9036690


Открита процедура по ЗОП • Доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника в сгради на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0027


Договаряне без обявление по ЗОП • Подмяна на Casmf адаптер с SOAP Host Adapter за връзка на система RINGS със SWIFTAlliance

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0026


Открита процедура по ЗОП • Застраховане на служебните автомобили на БНБ със застраховки "Гражданска отговорност", "Автокаско" и "Злополука на местата в МПС"

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0025


Открита процедура по ЗОП • Доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване (производство на IBM или еквивалентно), компютърни компоненти за него, софтуер и услуги по инсталиране и конфигуриране

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0024


Открита процедура по ЗОП • Абонаментна поддръжка на копирни машини, факс апарати и на многофункционална цветна машина на БНБ по две обособени позиции, както следва: 1) Абонаментна поддръжка на копирни машини и факс апарати „XEROX” в сградите на БНБ в гр. София и страната; 2) Абонаментна поддръжка на многофункционална цветна машина марка/модел „XEROX DocuColor 8002“, инсталирана в сградата на БНБ в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0023


Договаряне без обявление по ЗОП • Доставка и инсталация на модификация на текущата версия на системата RINGS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0022


Публична покана • Доставка на работно облекло, униформено облекло, обувки и лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло за служителите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9033745


Открита процедура по ЗОП • Извънгаранционна поддръжка на компютърно оборудване, производство на IBM, собственост на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0021


Публична покана • Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9033037


Договаряне без обявление по ЗОП • Отпечатване на български банкноти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0020


Публична покана • Доставки и дейности за радиационен контрол и дистанционно наблюдение на обекти на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9032738


Публична покана • Избор на изпълнител за сервизно абонаментно поддържане на асансьорните уредби и съоръжения в сградите на БНБ в град София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9032446


Публична покана • Доставка на резервни части за монетосортиращи машини REIS CS3515 и монетопакетиращи машини CW2013

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9032387


Публична покана • Осигуряване на комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9031864


Публична покана • Профилактика и сервизна поддръжка на вентилационни и климатични инсталации и съоръжения в експлоатация, с изтекъл гаранционен срок, в сгради на БНБ в град София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9031844


Открита процедура по ЗОП • Доставка на канцеларски материали и консумативи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0019


Открита процедура по ЗОП • Развитие и абонаментно обслужване на информационната система „Единно хранилище на данни - Отчети за банков надзор"

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0018


Договаряне без обявление по ЗОП • Производство и доставка на банкнотна хартия за производство на български банкноти за периода 2014 – 2017 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0017


Открита процедура по ЗОП • Развитие и абонаментно обслужване на информационна система „Парична и лихвена статистика (ИСПС)“ в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0016


Открита процедура по ЗОП • Разработване и внедряване на Интегрирана информационна система за финансови пазари, ЗМР и РОФ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0015


Открита процедура по ЗОП • Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по пренос на глас и данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM / UMTS с национално покритие за срок от 4 години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0014


Ограничена процедура по ЗОП • Избор на изпълнител на обществена поръчка за отпечатване и доставка на български банкноти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0013


Публична покана • Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на обекти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9030483


Ограничена процедура по ЗОП • Доставка на 2 (два) броя специализирани бронирани товарни автомобили за превоз на ценности за нуждите на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0012


Открита процедура по ЗОП • Доставка на резервни части и износващи се части за ремонт и поддръжка на банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0011


Договаряне без обявление по ЗОП • Доставка и инсталация на 2 броя сензори (детектори) за проверка на М-защитата в българските банкноти за банкнотообработващите системи BPS C4, които да бъдат инсталирани в "Дружеството за касови услуги" АД (ДКУ) за работа по изискванията на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0010


Открита процедура по ЗОП • Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по пренос на глас и данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM / UMTS с национално покритие за срок от 4 години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0009


Публична покана • Обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради на БНБ в експлоатация

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9028400


Открита процедура по ЗОП • Проектиране, изграждане и сертифициране на нови и подмяна на съществуващи сегменти от структурната кабелна система и силово електрозахранване на компютъризирани работни места в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0008


Договаряне без обявление по ЗОП • Доставка на топлинна енергия в сградата на Касово подраделение на БНБ в гр. Пловдив

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0007


Публична покана • Абонамент за лицензи за продукти от фирмата Symantec и осигуряване на помощ при възникване на кризи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9027446


Открита процедура по ЗОП • Избор на изпълнител за извършване на такелажни и строително-монтажни работи, както и свързаните с тях доставки в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0006


Публична покана • Осигуряване на онлайн достъп до електронната база данни AMADEUS, предлагаща финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9026873


Публична покана • Абонаментно сервизно обслужване на банкнотосортиращи системи CPS1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9026052


Открита процедура по ЗОП • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети за периода 2014-2017 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0005


Открита процедура по ЗОП • Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси по списък, съдържащ техния вид, количеството и балансовата им стойност и адрес

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0004


Публична покана • Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол и лабораторен анализ на монети и банкноти на територията на Република България

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9025746


Публична покана • Изпълнителят трябва да достави дизелово гориво за отопление, със сярно съдържание 0,001% S (маркирано гориво за отопление с адитив) за нуждите на Почивна база на БНБ "Иглика" - гр. Смолян, при спазване на условията и сроковете, уговорени в проекта на договор

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9025719


Открита процедура по ЗОП • Доставка на 4 (четири) броя леки автомобили с полицейско оборудване за ескортиране на специализирания превоз на пари и ценни товари на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0003


Публична покана • Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи BPS 1040 BS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9025057


Открита процедура по ЗОП • Извънгаранционна поддръжка на компютърно оборудване, производство на IBM, собственост на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0002


Открита процедура по ЗОП • Развитие и абонаментно обслужване на информационна система „Централен кредитен регистър” в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0001