logo
Skip to content

Административни наказания

На основание чл. 152г от Закона за кредитните институции (ЗКИ), Българска народна банка публикува информация за всички влезли в сила наказателни постановления, с които са наложени наказания за нарушения на ЗКИ, Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по прилагането им.


Декември 2020 г.Ноември 2020 г.Национална правна рамка

Европейска правна рамка