logo
Skip to content

Българската народна банка поддържа Регистър на кредитните посредници, регистрирани по реда на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), който е публичен и съдържа следните обстоятелства:

- данни, идентифициращи кредитния посредник, включително неговият постоянен адрес, съответно седалище и адрес на управление;

- данни за лицата, които управляват и представляват кредитния посредник;

- държавите членки, в които кредитният посредник извършва дейност директно или чрез клон;

- информация дали кредитният посредник предлага услугата по предоставяне на съвет;

- данни за кредиторите, с които е обвързан.

В регистъра се съдържа информация и за заличените кредитни посредници и правното основание за това.

В регистъра по чл. 51 от ЗКНИП могат да се намерят данни и за кредитни посредници от ЕС, за които БНБ е получила уведомление, че ще извършват дейност на територията на Република България директно или чрез клон.


Регистър на кредитните посредници
към 13 юни 2024 г.
Изтегли XLS (100 KB)

Национална правна рамка