logo
Skip to content

Парична статистика, 2023

Име Изтегли
Парична статистика – всички таблици XLS Excel
Кратък паричен отчет XLS Excel
Подробен паричен отчет XLS Excel
Аналитична отчетност на БНБ XLS Excel
Аналитична отчетност на други ПФИ XLS Excel
Чуждестранни активи и пасиви на БНБ XLS Excel
Кредити, предоставени на резидентни нефинансови предприятия, финансови предприятия и домакинства и НТООД XLS Excel
Кредити, предоставени на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД от еврозоната XLS Excel
Допълнителни показатели към аналитична отчетност на БНБ XLS Excel
Допълнителни показатели към аналитична отчетност на други ПФИ XLS Excel
Секторна месечна отчетност на БНБ - активи XLS Excel
Секторна месечна отчетност на БНБ - пасиви XLS Excel
Секторна месечна отчетност на други ПФИ - активи XLS Excel
Секторна месечна отчетност на други ПФИ - пасиви XLS Excel
Секторна месечна отчетност на други ПФИ – динамично представяне XLS Excel
Парични агрегати – салда, трансакции и прекласификации XLS Excel
Източници на паричните агрегати – салда, трансакции и прекласификации XLS Excel