logo
Skip to content

ЛЕОНИА Плюс (LEONIA Plus: LEv OverNight Index Average Plus) е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки с депозити овърнайт в български левове от всички банки, лицензирани от БНБ, и клоновете на чуждестранни банки в страната, който БНБ изчислява и публикува от 1 юли 2017 г.

Индексът ЛЕОНИА Плюс е среднопретеглена стойност на лихвените проценти по всички сделки за предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар в България. Теглата се изчисляват въз основа на обема на предоставените необезпечени депозити овърнайт в български левове за деня.

Индексът ЛЕОНИА Плюс се изчислява и публикува от БНБ всеки работен ден. Българската народна банка публикува информация за стойността на индекса, общия обем и брой на сключените сделки за съответния ден, след приключването на системния ден в RINGS. Форматът на индекса е с 2 знака след десетичната запетая. Конвенцията за броене на дните е „реален брой изминали дни/360“ ('actual/360'). Когато в даден работен ден на междубанковия пазар няма сключени сделки за предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове, БНБ отбелязва, че индексът за деня е неналичен, като публикува индикатора „n/a” (неналичен, Not Available).

Индексът ЛЕОНИА Плюс се изчислява и публикува от БНБ съгласно „Методика за изчисляване на индекс за сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар ЛЕОНИА Плюс“.

Считано от 1 юли 2017 г., индексът ЛЕОНИА Плюс е база за изчисляване на основния лихвен процент (ОЛП), обявяван от БНБ, на основание чл. 35 от Закона за БНБ.


Индекс ЛЕОНИА Плюс за 12.07.2024: 3.53%