logo
Skip to content

Годишeн отчет на Фонда за преструктуриране на банки

Годишният отчет на Фонда за преструктуриране на банки се изготвя от БНБ в изпълнение на чл. 134, ал. 4 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, съгласно който БНБ, в качеството си на орган за преструктуриране на кредитни институции управляващ Фонда за преструктуриране на банки (ФПБ), изготвя финансов отчет на ФПБ.

В отчета са представени задачите и отговорностите на БНБ във връзка с управлението на ФПБ. Направен е годишен преглед на развитието и резултатите от дейността ФПБ в контекста на международната среда, икономическата активност и състоянието на банковата система в България. Отчетът съдържа също финансовия отчет на ФПБ за съответната година, придружен от доклада на независимия одитор.

Годишен отчет на Фонда за преструктуриране на банки • 2023 г. EN BG PDF (2057 KB)

Годишен отчет на Фонда за преструктуриране на банки • 2022 г. EN BG PDF (2357 KB)

Годишен отчет на Фонда за преструктуриране на банки • 2021 г. EN BG PDF (1717 KB)

Годишен отчет на Фонда за преструктуриране на банки • 2020 г. EN BG PDF (4853 KB)