logo Skip to content

Прогностична дейност

БНБ изготвя прогнози на основни макроикономически показатели на България като отчита и влиянието на външната среда. БНБ постоянно работи за подобряване на качеството на изготвяните от институцията макроикономически прогнози. Постигането на тази цел води до по-добра информираност на ръководството на БНБ при вземане на решения и изпълнение на основни изисквания на ЕЦБ към качеството на прогнозите, които се предоставят от националните централни банки. От 2016 г. средносрочната прогноза на БНБ по основни макроикономически показатели за България се публикува два пъти годишно – в брой втори и брой четвърти на тримесечното издание „Икономически преглед“. От октомври 2020 г. средносрочната прогноза на БНБ се публикува четири пъти годишно през месеците април, юли, октомври и януари в самостоятелната публикация „Макроикономическа прогноза“.


Макроикономически прогнози

2020 г.


Прогноза - брой 2/2020 г. EN BG PDF (155 KB)

2019 г.


Прогноза - брой 4/2019 г. EN BG PDF (141 KB)

Прогноза - брой 2/2019 г. EN BG PDF (135 KB)

2018 г.


Прогноза - брой 4/2018 г. EN BG PDF (135 KB)

Прогноза - брой 2/2018 г. EN BG PDF (139 KB)

2017 г.


Прогноза - брой 4/2017 г. EN BG PDF (157 KB)

Прогноза - брой 2/2017 г. EN BG PDF (160 KB)

2016 г.


Прогноза - брой 4/2016 г. EN BG PDF (155 KB)

Прогноза - брой 2/2016 г. EN BG PDF (135 KB)

2015 г.


Прогноза - брой 4/2015 г. EN BG PDF (560 KB)