logo
Skip to content

Трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време TARGET

Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2 - Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) предоставя брутен сетълмент в реално време за плащания в евро. TARGET2 стартира през ноември 2007 г., като основната й цел е ефективно да обслужва паричната политика на Евросистемата, като осигури надежден и сигурен механизъм за сетълмент на плащания в евро на базата на принципа RTGS (Real-time gross settlement) и гарантира равнопоставен достъп до платежните услуги на участниците, като спазват еднакви правила и имат едни и същи права и задължения за изпълнение на преводи в евро.

БНБ и българската банкова общност участват в TARGET2 от 1 февруари 2010 г. когато стартира националния системен компонент TARGET2-BNB.

С цел по-добра интеграция на европейските финансови пазари и предлагане на хармонизирани платежни и сетълмент услуги, Евросистемата стартира три инициативи – консолидация на TARGET2 и TARGET2-Securities, незабавни плащания в централно банкови пари (TIPS – TARGET Instant Payment Settlement) и разработване на система за управление на обезпеченията на Евростистемата (ECMS – Eurosystem Collateral Management System). Централните банки на Германия, Испания, Франция и Италия са доставчици и разработват новите услуги от името на Евросистемата.

TIPS стартира през ноември 2018 г. и обработва незабавни клиентски плащания в евро в съответствие със схемата на Европейския платежен съвет за SEPA незабавен кредитен превод, базирана на ISO 20022 стандарта. Услугата позволява на потребителите да извършват преводи в евро на принципа 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината. Обработката на транзакциите (от задължаване сметката на платеца до заверяване сметката на получателя) се извършва в рамките на няколко секунди, независимо от работното време на банката, която участва в TIPS. Европейската централна банка поддържа актуален списък на участниците в TIPS.

БНБ като оператор на системния компонент TARGET-BNB работи по проект за присъединяване към TIPS предвид изявените намерения за участие от страна на пазарни участници в страната.

От 20 март 2023 г. стартира новата консолидирана платформа за TARGET услуги (TARGET), която обединява на техническо и функционално ниво платежната система T2, системата за сетълмент на ценни книжа TARGET2-Securities и услугата за обработка на незабавни преводи в евро TIPS, а от 2024 г. и системата за управление на обезпеченията на Евростистемата ECMS. Разработването на нова консолидирана платформа е продиктувано от технологичните иновации в сферата на плащанията, регулаторните изисквания и променящите се нужди на потребителите, като модернизира съществуващите системи и повишава общата ефективност и сигурност. Всички TARGET услуги използват ISO 20022 стандарта, който се налага като глобален стандарт в платежната индустрия. TARGET услугите използват нови функционалности за подобряване на управлението на ликвидността и намаляване на общите оперативни разходи. TARGET предоставя услуги по централно управление на ликвидността, брутен сетълмент в реално време за плащания, услуги за сетълмент на спомагателни системи и осигурява сетълмента на незабавни плащания и парични плащания за сетълмента на ценни книжа.

От правна гледна точка TARGET е структурирана като множество от хармонизирани платежни системи на участващите страни (системни компоненти на TARGET).

Българската народна банка оперира системния компонент TARGET-BNB, администрира Националното бюро за услуги на TARGET и отговоря за бизнес взаимоотношенията с участниците в компонента и за координацията с Европейската централна банка и с участващите централни банки.