logo
Skip to content

Трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време TARGET2

TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) предоставя брутен сетълмент в реално време за плащания в евро. Системата стартира през ноември 2007 г., като основната й цел е ефективно да обслужва паричната политика на Евросистемата, като осигури надежден и сигурен механизъм за сетълмент на плащания в евро на базата на принципа RTGS (Real-time gross settlement) и гарантира равнопоставен достъп до платежните услуги на участниците, като спазват еднакви правила и имат едни и същи права и задължения за изпълнение на преводи в евро. От техническа гледна точка TARGET2 е изградена върху единна съвместна платформа (Single Shared Platform – SSP) с висока степен на сигурност и поставя всички участници при еднакви ценови условия за изпълнение на преводи в евро. Съвместната платформа е разработена и поддържана от централните банки на Германия, Италия и Франция, които я оперират в полза на Евросистемата.

TARGET2 предоставя хармонизирани услуги, интерфейси и комуникационни стандарти на участниците (кредитни институции, централни банки и спомагателни системи). Системата изпълнява клиентски и междубанкови плащания в евро без ограничение на сумата, като осигурява сетълмент и на спомагателните системи, обработващи плащания и финансови инструменти. От правна гледна точка TARGET2 е изградена като съвкупност от RTGS системите на страните-участници, които представляват компоненти на системата. Всеки участник може да участва през един системен компонент, опериран от централна банка. До момента към TARGET2 са се присъединили централните банки на 24 държави в ЕС, както и Европейската централна банка. След успешната реализация на дейностите по проекта за присъединяване към TARGET2, на 1 февруари 2010 г. стартира националният системен компонент TARGET2-BNB. На същата дата започна работа и спомагателната система BISERA7-EUR, която обработва SEPA преводи и извършва сетълмент в TARGET2. БНБ като централна банка оперира TARGET2-BNB, администрира Националното бюро за услуги на TARGET2 и отговоря за бизнес взаимоотношенията с участниците в компонента и за координацията с Европейската централна банка и с участващите централни банки.

С цел по-добра интеграция на европейските финансови пазари и предлагане на хармонизирани платежни и сетълмент услуги, Евросистемата стартира три инициативи – консолидация на TARGET2 и TARGET2-Securities, незабавни плащания в централно банкови пари (TIPS – TARGET Instant Payment Settlement) и разработване на система за управление на обезпеченията на Евростистемата (ECMS – Eurosystem Collateral Management System). Централните банки на Германия, Испания, Франция и Италия са доставчици и разработват новите услуги от името на Евросистемата.

TIPS стартира през ноември 2018 г. и обработва незабавни клиентски плащания в евро в съответствие със схемата на Европейския платежен съвет за SEPA незабавен кредитен превод, базирана на ISO 20022 стандарта. Услугата позволява на потребителите да извършват преводи в евро на принципа 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината. Обработката на транзакциите (от задължаване сметката на платеца до заверяване сметката на получателя) се извършва в рамките на няколко секунди, независимо от работното време на банката, която участва в TIPS. Европейската централна банка поддържа актуален списък на участниците в TIPS.

От ноември 2022 г. Евросистемата планира внедряването на нова консолидирана платформа за TARGET услуги, която ще обединява на техническо и функционално ниво платежната система TARGET2, системата за сетълмент на ценни книжа TARGET2-Securities и услугата за обработка на незабавни преводи в евро TIPS. Със стартирането на ECMS от ноември 2023 г. консолидираната платформа ще обхваща и системата за управление на обезпеченията. Разработването на нова консолидирана платформа е продиктувана от технологичните иновации в сферата на плащанията, регулаторни изисквания и променящите се нужди на потребителите, като ще модернизира съществуващите системи и ще повиши общата ефективност и сигурност.

Всички TARGET услуги ще използват ISO 20022 стандарта, който се налага като глобален стандарт в платежната индустрия. С оглед успешната реализация на проекта в съответствие със зададените срокове, БНБ и участниците от националния системен компонент TARGET2–BNB стартираха подготовката за присъединяване към консолидираната платформа за TARGET услуги.

Публикации