logo
Skip to content

Интервю на управителя на БНБ г-н Димитър Радев за БТА, София, 8 юли 2024 г.

УС НА БНБ РЕШАВА НА 16 ЮЛИ ДАЛИ РЕШЕНИЕТО НА
КПК ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ НА АНДРЕЙ ГЮРОВ Е ОСНОВАНИЕ ЗА
НЕГОВОТО ОСВОБОЖДАВАНЕ

Господин Радев, какво е актуалното състояние на случая с г-н Гюров след решението на КПК?

- Антикорупционната комисия излезе с решение за несъвместимост на г-н Гюров при заеманата от него позиция в БНБ, което той обжалва.

Трябва ли БНБ да предприема някакви допълнителни действия по закон?

- По правилата на административното право Управителният съвет на банката e задължен да образува производство и да се произнесе по казуса в двуседмичен срок, но не по-късно от първото редовно заседание на съвета, което е на 16 юли.

В каква посока ще бъде произнасянето на БНБ?

- По същество Управителният съвет не може да не признае акт на компетентна институция, каквато е КПК, и по този начин да навлезе в сферата на нейните законови компетенции и правомощия. Подобно развитие би имало не само правни, но и политически измерения в контекста на политическите дебати за регулаторните и правоприлагащите органи. Въвличането в подобни политически дебати е нещо недопустимо за независима, професионална и деполитизирана институция, каквато е БНБ. Това, което Управителният съвет следва да направи, е да съобрази това решение в контекста на принципите и правилата на централното банкиране и да прецени доколко това вече установено от Антикорупционната комисия нарушение е основание за освобождаване на негов член. Това става съгласно процедурата по чл. 14, ал. 2 от Закона за БНБ, която беше въведена с една от последните промени в закона.

А какви са основанията за освобождаване на член на Управителния съвет на БНБ?

- Те са посочени в Закона за БНБ. Основанията за предсрочно освобождаване на член на Управителния съвет на БНБ са две – ако не отговаря на изискванията, които са необходими за изпълнението на неговите задължения, или ако е признат за виновен за извършено сериозно нарушение.

Това означава ли, че УС на БНБ може да освободи г-н Гюров от длъжност?

- Не. Това може да направи единствено органът по избора, а това е парламентът. В случая БНБ само установява дали наличието на несъвместимост е основание за освобождаване на негов член.

Какъв е тогава смисълът от процедурата по чл. 14, ал. 2 от Закона за БНБ?

- Обичайно решенията за несъвместимост на Антикорупционната комисия се внасят директно в органа по избора на съответното длъжностно лице и той незабавно може да го освободи от длъжност. С оглед на персонална и институционална независимост, които са от първостепенна важност за централната банка, този ред е значително по-сложен за членовете на УС на БНБ. Най-важната разлика е, че при несъгласие на засегнатото лице то не може да бъде освободено предсрочно от заеманата длъжност без решение на компетентния съд, в случая Върховния административен съд.

Следователно една такава процедура предполага…?

- Предполага, че тя подлежи на съдебен контрол. При обжалване Върховният административен съд трябва да се произнесе дали УС на БНБ е приел основателно констатациите на Антикорупционната комисия за основание за освобождаване или не. При произнасяне на съда против акта за освобождаване г-н Гюров ще продължи своя мандат, при потвърждаване на акта за освобождаване той ще бъде внесен за окончателно решение от парламента.

А какво става с жалбата, която г-н Гюров вече внесе в съда?

- Очакванията са, че съдът ще се произнесе скоро, но това може да отнеме и повече време. Моето разбиране е, че основният въпрос, който съдът трябва да реши, е дали тази жалба е допустима или не, а това зависи от неговото тълкуване дали решението на КПК представлява административен или процесуален акт. Решението по тази жалба на г-н Гюров не отменя процедурата, за която говорим. От компетенциите на съда е да реши дали ще обедини разглеждането на вече внесената жалба и потенциалната нова жалба или ще ги разглежда отделно.

Всичко изглежда много сложно от правна гледна точка.

- Наистина е така. В този смисъл ще се създаде прецедент за решаването на подобни казуси в бъдеще, като силно се надявам да няма такива. Полагаме сериозни усилия с юристите на БНБ и в консултации с водещи юристи извън банката нашето участие в този процес да бъде безупречно от юридическа гледна точка.

За да обобщим, това, което предстои, е решение на УС на БНБ по казуса с г-н Гюров.

- Да. Ще вземем решението на 16 юли и ще го обявим публично.

Г-н Гюров ще участва ли в заседанието на УС?

- Да. Той ще участва в заседанието и може да представи своята позиция, която ще бъде приложена към решението на УС. Той обаче по действащите правила не може да участва в гласуването.


Изтегли DOC (36 KB)