logo Skip to content

Централен кредитен регистър

Създаването и функционирането на Централния кредитен регистър се регламентира с Наредба № 22 за Централния кредитен регистър (ЦКР). Регистърът е организирана и поддържана от Българската народна банка (БНБ) информационна система за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, които извършват дейност на територията на Република България. Регистърът осигурява:

 • централизиране на информацията за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари;
 • ползване на информация от банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари за кредитната задлъжнялост на техните клиенти;
 • обобщаване на събраната информация и ползването й за нуждите на БНБ.

В Централния кредитен регистър подлежат на отчитане кредити на клиенти към банки, финансови институции, платежните институции и дружествата за електронни пари независимо от размера им.

Банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, подават към Централния кредитен регистър ежемесечно до 15-о число на месеца, следващ отчетния, информация за текущото състояние по всички активни кредити на техни клиенти към последната дата на отчетния месец. Банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари подават в същия срок и информация за извършените корекции по кредити на техни клиенти за предходни отчетни периоди. Когато 15-то число е почивен ден, информацията се предоставя на първия работен ден след 15-то число.


Документи за участниците в информационната система на ЦКР

Указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на институции от информационната система на Централния кредитен регистър Изтегли PDF (373 KB)

 • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на Централния кредитен регистър
Изтегли DOC (37 KB)

 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в Централния кредитен регистър
Изтегли XLS (49 KB)

 • Приложение № 3 • Информация за техническа и софтуерна готовност за подаване на данни към Централния кредитен регистър, съгласно чл. 6, т. 3 от Наредба № 22 на БНБ
Изтегли DOC (33 KB)

 • Приложение № 4 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в ИС на ЦКР
Изтегли XLS (37 KB)

 • Приложение № 5 • Регистрационен формуляр за администратори с права на достъп до автоматичен интерфейс в "WEB-приложение за удостоверения на ИС на ЦКР"
Изтегли XLS (35 KB)

 • Приложение № 6 • Списък на активните потребители в WEB-приложението за удостоверения от ЦКР
Изтегли DOC (47 KB)


Документи за органите по чл. 56, ал. 3 от ЗКИ

Указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на органите по чл. 56, ал. 3 от Закона за кредитните институции от информационната система на Централния кредитен регистър Изтегли PDF (877 KB)

 • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на ЦКР
Изтегли DOC (36 KB)

 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на Централния кредитен регистър
Изтегли DOCX (33 KB)

 • Приложение № 3 • Уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на ЦКР
Изтегли DOCX (18 KB)

 • Приложение № 4 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в информационната система на ЦКР
Изтегли DOCX (28 KB)

 • Считано от 1 декември 2020 г. за времето на действие на извънредната епидемична обстановка, въведена съгласно чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето, се преустановява издаването от Централния кредитен регистър на справки на хартиен носител в срок до 4 работни часа и до 24 часа. Въвежда се допълнителна услуга за издаване на справка на хартиен носител в срок до 3 работни дни срещу заплащане на такса от 8.00 лв.

Често задавани въпроси