logo Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ОТ ЕМИСИЯ
№ BG 20 401 21 217/24.11.2021 г.

понеделник

22 ноември 2021 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 401 21 217/24.11.2021 г. (седем години и шест месеца) с падеж 24.05.2029 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 500 000 000 лв. и лихвен процент 0.25% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 24 ноември 2021 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 808 745 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 46 100 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.62. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 97.80 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 500 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 46 100 000 лв. при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

97.54

0.59%

Максимална

99.08

0.37%

Среднопретеглена

98.27

0.49%

В аукциона участваха 9 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли PDF (523 KB)