logo Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ОТ ЕМИСИЯ № BG 20 300 21 112/24.02.2021 г.

вторник

07 септември 2021 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 300 21 112/24.02.2021 г. (пет годишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 24.02.2026 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 0.00% годишно. Датата за плащане на одобреното количество е 09.09.2021 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност
423 850 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност
54 000 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 2.12. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.38 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 200 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на
54 000 000 лв. при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

100.53

- 0.12%

Максимална

101.21

- 0.27%

Среднопретеглена

100.66

- 0.15%

В аукциона участваха 9 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли PDF (364 KB)