logo
Skip to content

Данни за банковата система и за банките по групи* (в хиляди левове), 31.12.2023

Разпределение на банките по групи към края на декември 2023 г. Изтегли PDF (276 KB)

Балансов отчет (отчет за финансовото състояние) и Отчет за приходите и разходите 1
(в хиляди левове)
Изтегли XLSX (148 KB)

Данни за дългови ценни книжа, кредити и аванси и депозити 1,2
(в хиляди левове)
Изтегли XLSX (32 KB)

Капиталова адекватност по Регламент 451/2021 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2020 г. към 31 декември 2023 г. Изтегли XLSX (12 KB)

Справка за необслужваните кредити и аванси и натрупаната обезценка (в хиляди левове) Изтегли XLSX (33 KB)

Състояние на банковата система към края на декември 2023 г. Изтегли PDF (329 KB)

* Управление „Банков надзор“ групира банките с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата система. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние. Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им в края на всеки отчетен период. Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, втора – от останалите банки, а в трета група влизат клоновете на чуждестранни банки в България.

1 В отчетността с референтна дата 30 юни 2020 г. са направени изменения и допълнения по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/429 на Комисията от 14 февруари 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за предоставянето на информация от институциите на надзорните органи. От 28 юни 2021 г. се прилага Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/451 на Комисията от 17 декември 2020 г., отменящ Регламент за изпълнение (ЕС) №680/2014. Файловете „Балансов отчет“ и „Отчет за приходите и разходите“ съдържат и шаблон на съответния отчетен образец с методологически препратки (метаданни). Повече информация се съдържа в рубриката „Отчетни изисквания“ на интернет страницата на БНБ.

2 Информацията е базирана на макропруденциална форма 1 (МПФ1). Методологически пояснения се съдържат във файла.