logo Skip to content

Данни за банковата система и за банките по групи* (в хиляди левове), 30.09.2015

Разпределение на банките по групи към 30 септември 2015 г. Изтегли PDF (62 KB)

Счетоводен баланс (отчет за финансовото състояние) и Отчет за приходите и разходите на банковата система по групи банки**
(в хиляди левове)
Изтегли XLS (300 KB)

Данни за дългови ценни книжа, кредити и аванси и депозити***
(в хиляди левове)
Изтегли XLS (92 KB)

Капиталова адекватност по Регламент №680/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. към 30 септември 2015 г. Изтегли XLS (36 KB)

Справка за необслужваните кредити и аванси и натрупаната обезценка
(в хиляди левове)
Изтегли XLS (80 KB)

Наредба № 11 за управлението и надзора върху ликвидността на банките на банковата система и по групи банки Изтегли XLS (29 KB)

Състояние на банковата система към септември 2015 г. Изтегли PDF (106 KB)

* Управление „Банков надзор” групира банките с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата система. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние. Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им и се променя в края на всеки отчетен период. Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, втора – от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България.

** Файлът съдържа и шаблон на съответния отчетен образец с методологически препратки. Целта на шаблона е да ориентира ползвателите на данните за основните принципи, въз основа на които те се изготвят. Повече информация се съдържа в рубриката Отчетни изисквания.

*** Информацията е базирана на макропруденциална форма (МПФ1). Методологически пояснения се съдържат във файла.

БНБ ще продължи периодично да публикува на интернет страницата си информация за 2015 г. както следва:

На месечна база:

1. Счетоводен баланс (отчет за финансовото състояние) и Отчет за приходите и разходите на банковата система и по групи банки;

2. Макропруденциална форма 1 (МПФ1) „Данни за дългови ценни книжа, кредити и аванси и депозити“ на банковата система и по групи банки;

На тримесечна база:

1. Счетоводен баланс (отчет за финансовото състояние) и Отчет за приходите и разходите на банковата система, по групи банки, както и за банките и клоновете на чуждестранни банки;

2. Макропруденциална форма 1 (МПФ1) „Данни за дългови ценни книжа, кредити и аванси и депозити“ на банковата система, по групи банки, както и за банките и клоновете на чуждестранни банки;

3. Справка за необслужваните кредити и аванси и натрупаната обезценка – на банковата система и по групи банки;

4. Капиталова адекватност по Регламент № 680/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. на банковата система и по групи банки (собствен капитал, общ размер на рисковите експозиции, отношение на обща капиталова адекватност, отношение на адекватност на капитала от първи ред);

5. Наредба № 11 за управлението и надзора върху ликвидността на банковата система и по групи банки.

Календарът за публикациите е следният:

На месечна и тримесечна база за информацията по точки 1, 2, 3 и 5 – не по-късно от 18 ч. в последния работен ден на месеца, следващ отчетния период.

За информацията по т.4 – не по-късно от 30-ия работен ден след датата на докладване на отчета по общата отчетна рамка (COREP) съгласно календара на Европейския банков орган за отчетността.