logo Skip to content

Данни за банковата система и за банките по групи* (в хиляди левове), 30.04.2015

Разпределение на банките по групи към 30 април 2015 г. Изтегли PDF (61 KB)

Счетоводен баланс (отчет за финансовото състояние) и Отчет за приходите и разходите на банковата система по групи банки**
(в хиляди левове)
Изтегли XLS (259 KB)

Данни за дългови ценни книжа, кредити и аванси и депозити***
(в хиляди левове)
Изтегли XLS (93 KB)

Състояние на банковата система към април 2015 г.**** Изтегли PDF (270 KB)

* Управление „Банков надзор” групира банките с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата система. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние. Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им и се променя в края на всеки отчетен период. Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, втора – от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България.

** Файлът съдържа и шаблон на съответния отчетен образец с методологически препратки. Целта на шаблона е да ориентира ползвателите на данните за основните принципи, въз основа на които те се изготвят. Повече информация се съдържа в рубриката Отчетни изисквания.

*** Информацията е базирана на макропруденциална форма (МПФ1). Методологически пояснения се съдържат във файла.

**** Съгласно промените, влезли в сила с Регламент 575/2013 се прилага нова отчетна рамка за компонентите и адекватността на капитала, унифицирана за банките в ЕС. Отчетът за капиталовата адекватност според новата рамка с данни към 31 март 2015 г. може да видите в месец март 2015 година.